הערה

חז"ל ראו בהעדפה שיעקב אבינו בעדיף את יוסף כאחת הסיבות המרכזיות שירדנו למצרים.

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו – נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.

לפעמים כהורים אנחנו לא מבינים כמה עול כבד מוטל על כתפנו, וכמה ההשלכות לאורך זמן יכולות להיות עצומות ומרחיקות לכת. קנאה קטנה שנכנסה ללב בגלל העדפה מובילה בסופו של דבר להשתעבדות במצריים.

מודעות פרסומת